Register účtovných uzávierok - Creditcheck.sk

Denne vkladáme do databázy Creditcheck uzávierky založené do Registru účtovných uzávierok. Na reportu CreditCheckList graficky zobrazujeme a porovnávame finančné ukazovatele zo stoviek tisíc účtových uzávierok.

Register účtovných uzávierok

Čo je Register účtovných uzávierok?

Register účtovných uzávierok (RÚU) je portál, ktorý zriaďuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve Ministerstvo financií Slovenskej republiky.


Od 1.1.2014 sú tu uverejňované účtovné uzávierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy a ďalších účtovných jednotiek (napríklad nadácií). Dokumenty ostatných účtovných jednotiek sú dostupné len v neverejnej časti – sem patria účtovné uzávierky podnikateľov - fyzických osôb, združení a ďalších.


Uzávierky sa do Registra účtovných uzávierok vkladajú niekoľkými spôsobmi:


 • Dokumenty vyhotovené v listinnej podobe sú doručené finančnému úradu. Ten je do 10 dní prevedie do elektronickej podoby a odovzdá správcovi RÚU.
 • Elektronicky vyhotovené dokumenty sa doručujú prostredníctvom elektronickej podateľne finančnej správy a napokon sa odovzdané správcovi RÚU.
 • Účtovné jednotky verejnej správy odovzdávajú do RÚU dokumenty prostredníctvom systému štátnej pokladnice.

Predložením dokumentov finančnej správe (alebo prostredníctvom informačných systémov štátnej pokladnice) subjekt splnil povinnosť predloženia dokumentov do Registra účtovných uzávierok aj Zbierky listín obchodného registra.

Aké informácie v zdroji Register účtovných uzávierok sledujeme?

Dáta v Registri účtovných uzávierok možno rozdeliť na dve skupiny:

 1. historické dáta z účtovných uzávierok za roky 2009-2012 Tieto uzávierky nie sú spravidla k dispozícii v štrukturovanom dátovom formáte, ale iba ako naskenovaný dokument PDF alebo tiff, jpeg. Dokumenty sú získané z viacerých zdrojov: Informačný systém Štátnej pokladnice a Centrálny konsolidačný systém, DataCentrum a Finančné riaditeľstvo SR.

 2. produkčné dáta z účtovných uzávierok za obdobie 2013 a novšie Od 1.1.2014 sa do RÚU vkladajú uzávierky v štrukturovanej podobe, ktorá umožňuje ich ďalšie spracovanie. Účtovné uzávierky založené v registri sú rozdelené na tieto časti:
  • súvaha
  • výkaz ziskov a strát
  • poznámky
  • ďalšie dokumenty v elektronickej forme (správa audítora, informácia o schválení účtovnej uzávierky, výročná správa)


 3. Získajte presný prehľad o hospodárení vašich zákazníkov. Odhaľte včas prípadné riziká vyplývajúce z údajov v rozvahe, výsledovke a vypočítaných finančných ukazovateľov.


  V databáze Creditcheck nájdete rizikové informácie o slovenských firmách z ďalších viac ako 10 informačných zdrojov.

Preverujte svojich partnerov očami profesionálnych credit risk analytikov. Vyskúšajte naše služby Creditcheck a preverujte subjekty týmito kanálmi.
Z informačného systému

Preverujte svoje klientov či dodávateľa priamo z vášho informačného systému. Podporujeme desiatky systémov. viac informácií >>


Priamo z vášho prehliadača

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>


Preverenie emailom

Prihláste sa na Creditcheck odkiaľkoľvek z ľubovoľného prehliadača a preverujte subjekty on-line. viac informácií >>